Obezita u dětí

Nadváha a později také obezita jsou definovány jako nadměrné hromadění tuku v tukových buňkách. Vzniká po nadměrném příjmu kalorií prostřednictvím konzumace potravin, která přesahují metabolické požadavky organismu pro růst, vývoj a fyzických aktivit. Obezita je všudypřítomný společenský celosvětový zdravotní problém, který s sebou může nést řadu problémů a řadu chronických onemocnění. Patří sem diabetes mellitus, cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, vysoký krevní tlak a rakovina.

obézní dítě

Obezita může být spojena také s rizikem úmrtí. Dříve obezitou trpěli převážně dospělí. V posledních letech není ojedinělý výskyt obezity u dětí a dospívajících. V posledních letech se výskyt u dětí zdvojnásobil. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se výskyt mění, ale je udáván od 4,9 do 29,9%, liší se kvůli věku, etnické skupině a lokalizaci.

Nejčastěji se pro diagnostiku obezity určuje index tělesné hmotnosti tzv. body mass index (BMI). Měří předpokládanou nadváhu vzhledem k výšce jedince. Hmotnost v kilogramech se vydělí výškou v metrech na druhou. Výsledné číslo se srovná s tabulkou. Index je pouze orientační, jelikož neposkytuje žádný údaj o rozložení tuku v těle.

V roce 2008 bylo zjištěno, že podle odhadů 170 milionů dětí ve věku méně než 18 let trpí nadváhou nebo obezitou. Obezita u dětí má rychlejší progresi než u dospělých.

Přítomnost obezity na začátku života, je velmi nebezpečná, jelikož často vede ke zvýšení nemocnosti a úmrtnosti v pozdějším věku a představuje zvýšené riziko, že bude jedinec obézní v dospělosti. Dítě již v tak útlém věku může trpět hyperlipidémií (vysoké hladiny tuků v krvi), hypertenzí, kardiovaskulárními onemocněními, metabolickým syndromem, poruchou glukózové tolerance a mohou se vyskytnout poruchy ledvin. Obezita u dětí může vést k diabetu mellitu 2. typu, nejčastěji kolem 9. nebo 10. věku dítěte. Bylo prokázáno, že se dramaticky zvyšuje u dětí v průběhu posledních dvou desetiletí. Obézní děti jsou také vystaveni zvýšenému riziku psychiatrických problémů, včetně depresí. Byly hlášeny ekonomické důsledky dětské obezity s její obrovskou zátěží pro systémy zdravotní péče.

Analýzy prokazují celosvětový výskyt nadváhy a obezity u dětí a mladistvých. Nárůst činí u chlapců z 8,1% na 12,9%, u dívek z 8,4% na 13,4% u dívek. Ačkoli je dětská obezita lokalizovaná převážně na rozvinuté země, velký počet obézních dětí se vyskytuje také v nízkých a středně vyspělých zemích.

Rizika dětské obezity

Genetika – genetická predispozice je jedním z nejčastějších a nejsilnějším rizikovým faktorem u vzniku obezity. Byly také identifikované geny, které za tuto predispozici mohou. Tento rizikový faktor se ještě více umocňuje, pokud trpí nadváhou jak matka, tak otec.

Prenatální vlivy – jsou to vlivy a podmínky, kterým je dítě vystaveno před porodem, v děloze. Patří sem nadváha ženy před otěhotněním a nadváha po dobu těhotenství. Vliv hrají také stravovací návyky ženy v těhotenství. Pokud žena trpí také cukrovkou nebo těhotenskou cukrovkou je riziko pro dítě o to větší.

Postnatální vlivy – jedná se o všechny negativní vlivy po porodu, kdy dítě není schopné za sebe rozhodovat. Převážně sem patří strava dítěte. Zda je kojeno nebo dokrmováno umělou výživou. Podle výzkumů vyplývá, že více obézních dětí se vyskytuje ve skupině, která byla dokrmována umělou výživou. Velkou roli hraje strava, která je dítěti podávána v pozdějším věku. Nevhodné složení stravy dítěte hraje důležitou roli u vniku obezity.

Nízká fyzická aktivita – rizikový faktor, který zapříčiňuje mnoho dalších onemocnění než jen obezitu. U dítěte je vhodné vytvářet kladný vztah k fyzické aktivitě již od útlého dětství a budovat tak pravidelný návyk.

Prevence obezity

Prevence obezity má široké pole působnosti. Je vhodné si ještě před příchodem potomka stanovit pravidla, které ve výchově svého dítěte chcete dodržovat. Mít jasné představy o tom, co vašemu dítěti sníst dovolíte a co ne. Oba rodiče by měli sdílet stejnou myšlenku a názor o stravovacích návycích. S těmito ideály by měly být seznámení také příbuzní (prarodiče, tety, strýcové), kteří by měli vaše rozhodnutí respektovat a při případném hlídání dítěte, dodržovat.

Autor: Lucie Kliková

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování