Obrna

Pojem obrna patří pod lékařský obor neurologie a skrývá mnoho patologických stavů různé závažnosti a dopadu na lidský život. Obecně se jedná o poruchu, omezení hybnosti – motoriky.

Porucha omezení hybnosti - Obrna

Latinsky: Plegia, Plegie, Morbus Little

Další názvy: ochrnutí, svalová slabost, paréza, Littleova nemoc, CP- cerebral palsy, amyotrofická laterální skleróza, ALS, monoparéza, monoplegie, diparéza, diplegie, triparéza, triplegie, kvadruparéza, kvadruplegi

Nemoci s tímto příznakem

Obrnu je možné dělit na dva typy dle její tíže:

  • Paréza: tento termín označuje tzv. neúplnou obrnu, postiženou končetinou je možno, byť velmi omezeně pohybovat, je snížena svalové síla.
  • Plegie: plegií rozumíme úplnou ztrátou hybnosti, postiženou částí těla není možné vůbec pohybovat.

Oba patologické stavy můžeme dělit dle toho, kolik končetin, jaké části těla postihují.

  • Monoparéza/monoplegie – obrnou je postižena jedna končetina.
  • Diparéza/diplegie – obrna zasáhla dvě končetiny.
  • Triparéza/triplegie – postižené jsou tři končetiny.
  • Quadruparéza/quadruplegie – obrně podlehly všechny končetiny.
  • Hemiparéza/hemiplegie – jedná se o postižení jedné poloviny těla.
  • Paraparéza – je termínem pro postižení obou dolních končetin.
  • Ochrnutí – plegie (řec. plege = úder) je úplná ztráta hybnosti končetiny.

Obrny je také možné dělit podle původu, místa vzniku.

Centrální obrna – spastická

Postižení je primárně v mozkové kůře – je postižen 1. kortikální motoneuronů. Tento typ obrny se projevuje zvýšeným svalovým tonem tzv. spasticitou a poruchou vědomé hybnosti - parézou. Tyto příznaky jsou provázeny zvýšenými svalovými reflexi, pyramidovými iritačními jevy, svalovou hypotrofiií (úbytkem svalové hmoty), jsou snížené až vymizelé kožní reflexy.

Pokud je problém v míše, mícha utrpí šok, mluvíme o tzv. pseudochabé obrně. 

Periferní – chabá obrna

Postižení je ve 2. motoneuronu předního míšního rohu.

Tato obrna je provázena sníženým svalovým tonem – hypotonií a poruchou hybnosti – parézou. Šlachové reflexy jsou snížené, stejně tak kožní, je patrný úbytek svalové hmoty.

Periferní obrny menšího rozsahu je také možné dělit dle nervů, které postihují. Dochází k vymizení pohyblivosti svalu, který nerv inervuje, stejně tak může být omezeno čití, citlivost daného inervovaného okrsku tzv. area nervinae.

Závažné jsou obrny např. n. phrenicus (bráničního nervu), kdy může dojít i k zástavě dýchání.

Poměrně časté jsou obrny nervů inervujících paže a dolní končetiny, kdy může dojít k postižení nervu z útlaku, řeznou ranou či jako součást zlomeniny, která poškodí i nerv.

Smíšená obrna

Tento typ obrny provází např. amyotrofickou laterální sklerózu, jsou postiženy přední rohy míšní a tzv. pyramidové dráhy.

Autor: Drahomíra Holmannová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování