Mozková obrna

Dětská mozková obrna (DMO) byla popsána již v roce 1859, kdy anglický ortoped poukázal na to, že nemoc je způsobena v důsledku poškození mozku, i když jsou mentální funkce zachovány. Není nemocí dědičnou ani přenosnou. Pozor, často dochází k záměně s dětskou přenosnou obrnou, která je naopak infekční nemocí.

Dětská mozková obrna (DMO)

Latinsky: Plegia, Morbus Heine Medin, Poliomyelitis

Další názvy: DMO, dětská mozková obrna, infantilní cerebrální paréza, ICP, spastická DMO, ataktická DMO, dyskinetická dětská mozková obrna, spastická dětská mozková obrna, ataktická dětská mozková obrna

Příznaky

kroutivé pohyby ochrnutí špatná koordinace pohybů ztuhlost svalů

Diagnóza

Nemoc je popisována jako raně vzniklé poškození mozku, tj. před porodem, během porodu či nedlouho po něm, která se projevuje převážně jako porucha hybnosti.

Příčiny vzniku dětské mozkové obrny

V případě dětské mozkové obrny nejde o jednu příčinu. Můžeme ale rozlišit tři základní skupiny, jež hrají roli ve vzniku DMO.

Faktory prenatální – předporodní

 • Nedonošenost či naopak přenošenost mohou vést k poškození mozku.
 • Infekční onemocnění matky – toxoplazmóza.
 • Krvácení matky během těhotenství.
 • Rh inkompabilita.
 • Negativní vliv škodlivých látek – alkohol, léky, drogy…
 • Působení RTG.
 • Duševní traumata, stres matky.

Faktory spojené s dobou porodu

 • Dlouhý porod, nebo naopak překotný porod, porod koncem pánevním, použití kleští při porodu, těžká novorozenecká žloutenka.

Faktory působící po porodu

 • Infekce dítěte prodělaná v průběhu prvního roku – černý kašel, záněty mozku a mozkových plen, záněty středouší, hnisavé infekce kůže…

Dětské mozkové obrny se dělí na formy

Spastické – svalstvo je ztuhlé, je omezená motorika hrubá i jemná, typické pro tento typ dětské mozkové obrny je strnulé držení těla provázená narušením rovnováhy.

 • Forma diparetická – postižení je časté u časných porodů provázených krvácením do mozku dítěte. Častěji jsou parézou postiženy dolní končetiny a intelekt zůstává nenarušený.
 • Forma hemiparetická – bývá přítomná při krváceních do mozku – do mozkových komor. Parézou je postižena jedna polovina těla.
 • Forma kvadruparetická – jedná se o postižení všech končetin.

Nespastické – tento typ dětských mozkových obrn je charakteristický absencí svalové ztuhlosti. Je možné je dále dělit na:

 • Forma hypotonická – je provázena snížením svalového tonu.
 • Forma dyskinetická – příznaky této mozkové obrny jsou změny svalového tonu a samovolné, neovladatelné pohyby.
 • Rigidita – v tomto případě převládá svalová ztuhlost a neschopnost pohybu.
 • Ataxie – je vzácnou formou dětské mozkové obrny.

Nevyhraněné syndromy – do této skupina patří lehká mozková dysfunkce (LMD).

Přidružená postižení k dětské mozkové obrně

 • Epilepsie
 • Růstové problémy
 • Smyslové poruchy – zrak a sluch
 • Mentální postižení

Léčba

Léčba dětí s dětskou mozkovou obrnou musí být komplexní, tedy zahrnovat součinnost mnoha specialistů např. neurologa, ortopeda, očního lékaře, psychiatra, logopeda, ergoterapeuta, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka…

Důležitá je raná péče, tedy zahájit léčbu co nejdříve. Provádí se rehabilitace např. Vojtovou metodou, přikládají se dlahy kvůli svalové nerovnováze, masáže, stimulace dítěte, výuka dítěte… předtím je nutné zaučit také rodiče, aby mohli s dítětem pracovat i doma. Tato péče je jinak soustředěna do lékařských zařízení, ale také denních stacionářů či speciálních školek.

Dítě je potřeba naučit dovednosti, které mu dovolí pozdější integraci a zařazení do normálního školního zařízení. Důležité je naučit děti dorozumívacím dovednostem, mohou hůře vyslovovat, mít problémy s artikulací aj., proto se provádí oromotorická cvičení, která uvolní artikulační orgány. Problém také bývá s nácvikem psaní. Je nutné provádět tzv. grafomotorická cvičení, která pomáhají k rozvoji jemné motoriky, kdy dochází k uvolnění ruky a prstů. Popřípadě se naučuje psaní např. ústy, nohou.

Některé děti se podaří zcela integrovat, zvládají to, co zdravé děti, ale jsou i takové děti, pro něž není integrace vhodná ani možná.

Kromě těchto nefarmakologických přístupů se mnohdy při dětské mozkové obrně nedá vyhnout ani podávání léků. Pokud dítě trpí epilepsií, pak jsou podávána antiepileptika, dále se podávají léky na snížení spasticity svalů. Intratékálně je možné podávat baklofen, tato metoda vede k uvolnění spasticity.

Další léčebnou metodou pak může být i chirurgie – kdy se např. selektivní dorzální rizotomie – přetětí míšního kořene. Je možné podávat i botulotoxin, který vede k přechodnému uvolnění svalového napětí.

Dítě je také vybaveno kompenzačními pomůckami – ortézy, polohovací zařízení, speciální kočárky, vozíky…

Prognóza

Prognóza je závislá na formě a tíži DMO. Děti, které trpí hlavně problémy s hybností, jsou schopné se integrovat do společnosti, najít uplatnění na trhu práce. Rodiny a člověk s DMO má nárok na sociální pomoc v podobě dávek, kompenzačních pomůcek či asistenci. Některé děti, pokud je přítomná i mentální nedostatečnost není možné integrovat a mnohdy jsou celoživotně umisťovány do ústavů.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování