Paliativní medicína

Paliativní medicína se zabývá péčí o nevyléčitelně nemocné pacienty a snaží se, aby takto nemocní pacienti dosáhli té nejlepší možné kvality jejich života. Lékař, který se zabývá tímto oborem, se nazývá paliatr.

Paliativní medicína

Paliativní medicína neboli péče se zaměřuje na kvalitu lidského života ve všech jeho dimenzích, jako je fyzická, psychologická, sociální a spirituální. Hraje také významnou roli i v životě pacientů s nevyléčitelným onemocněním v pokročilých a konečných stádiích a její význam roste současně s pokročilostí onemocnění zejména v situaci, kdy již nelze další postup nemoci medicínsky nijak ovlivnit.  

Cílem paliativní péče je naplnit život pacientů s těžkou nemocí dobrými dny, poskytovat účinnou léčbu bolesti a dalších příznaků dané nemoci, respektovat nejrůznější potřeby nemocného a lidskou důstojnost, a tak dělá vše pro to, aby mohl žít bez utrpení a důstojně až do poslední chvíle.

 

Moderní paliativní péče

Moderní paliativní péči by bylo možné popsat následovně:

 • Neodvrací se od nevyléčitelně nemocných, ale chrání jejich důstojnost a hlavní důraz klade na kvalitu jejich života.
 • Dovede úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy konečných stadií smrtelných onemocnění.
 • Je založena na interdisciplinární spolupráci a na kompletním pohledu na nemocného člověka, a proto v sobě zahrnuje lékařské, psychologické, sociální, existenciální a také spirituální aspekty.
 • Důsledně vychází z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje jejich hodnotovou orientaci (hodnotové priority) a chrání právo pacienta na sebeurčení (svobodné rozhodnutí o vlastním osudu).
 • Zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel nemocných, nevyjímá nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale dává jim možnost prožít poslední období života ve vlídném a v důstojném  prostředí ve společnosti svých blízkých.
 • Příbuzným a přátelům umírajících nabízí všestrannou oporu a pomáhá jim zvládat jejich smuek po úmrtí blízkého člověka.
 • Významnou zkušeností je i to, že existuje podstatný rozdíl mezi špatnou a kvalitní péčí o umírající, a že umírání nemusí být pokaždé provázeno nesnesitelnou bolestí, strachem a utrpením.

Obecná a specializovaná paliativní péče

Obecná paliativní péče je v kompetenci ošetřujících specialistů, jako jsou např. onkologové, internisté, neurologové či geriatři. Ti se v rámci své odbornosti starají o léčbu zaměřenou na zpomalení či zastavení postupu nemoci. V obecné paliativní péči hrají důležitou roli i praktičtí lékaři, kteří mohou pacientům zajistit domácí zdravotní péči.

Obecná paliativní péče by měla být součástí léčby každé život ohrožující nemoci, protože zahrnuje léčbu obtíží, které nemoc nebo její náročná léčba nemocnému přináší. Již během léčby onemocnění lékař v rámci paliativního přístupu mapuje vše, co je pro nemocného důležité, jaké zákroky je ochoten podstoupit, a co si pro sebe naopak nepřeje.

Specializovaná paliativní péče je určena pro pacienty, jejichž potíže špatně reagují na obvyklou léčbu. Dosažení maximálního komfortu vyžaduje mnohem obtížnější medicínské postupy a spolupráci nemocného s dalšími odborníky, aby byly zajištěny psychologické, sociální a spirituální potřeby. Nutnost zajištění specializované paliativní péče roste s pokročilými fázemi onemocnění a také s vyčerpáním veškerých možností jeho léčby.

Komu je paliativní péče určena

Z paliativní péče profitují všichni pacienti, kteří žijí s život ohrožujícím onemocněním nehledě na základní diagnózu. 

Onemocnění a stavy, jenž v pokročilých stadiích často vyžadují specializovanou paliativní péči, jsou:

 • onkologická onemocnění,
 • neurodegenerativní onemocnění (Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, demence, amyotrofická laterální skleróza - ALS),
 • konečná stadia chronických orgánových onemocnění (ledvin, jater, srdce, plic),
 • závěrečná fáze života u geriatrických pacientů s komplexními potřebami,
 • celé spektrum závažných vrozených syndromů a vad v dětském věku, metabolická a vzácná onemocnění u dětí,
 • stavy, jenž i při maximální intenzivní léčbě stále progredují.

Proč je paliativní péče důležitá?

Různá onkologická a chronická onemocnění jsou dnes nejvýznamnější zdravotní hrozbou v Evropě. S chronickými nemocemi se potýká více než 80 % lidí starších 65 let. Tyto nemoci jsou zodpovědné za 86 % veškerých úmrtí, každoročně jsou diagnostikována nová onkologická onemocnění u téměř 4 milionů lidí.

Světová zdravotnická organizace (WHO), ministři zdravotnictví EU a vlády mnoha zemí světa považují paliativní péči za jedno z nejdůležitějších odvětví zdravotnictví, jenž má pomoci zvládat nemoci, které jsou následkem zvyšujícího se věku dožití a stárnutí populace. Paliativní péče je v této souvislosti vhodným nástrojem pro zajištění dostupné péče odpovídající potřebám a přáním nemocných. Výsledky mnoha studií ukazují, že možnost dostupnosti paliativní péče sníží celkové výdaje na zdravotní péči, což je vzhledem ke zvyšující se poptávce stárnoucí populace jedním z významných argumentů pro hlubší integraci paliativní péče do zdravotnického systému.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování