Okohybný nerv

Okohybný nerv (lat. nervus oculomotorius), jinak také III. hlavový nerv, je jedním z několika hlavových nervů, a stejně jako ostatní hlavové nervy se vyskytuje v páru. Zajišťuje nejen pohyby očí, ale i zužování zornice a akomodaci oka.

Nervus oculomotorius - okohybný nerv

Okohybný nerv je tzv. smíšený nerv, což znamená, že přenáší signály oběma směry, tedy dovnitř i ven z centrálního nervového systému (CNS). Tento nerv má začátek v mozku, vede přes sinus cavernosus směrem k oku a v očnici se větví na mnohem menší nervy.

Obsahuje dominující somatomotorická vlákna, jenž ovládají větší množství příčně pruhovaných okohybných svalů a tím umožňují pohyby oční bulvy. Obsahuje i visceromotorická vlákna, které jsou součástí parasympatické části vegetativního systému a tato parasympatická část inervuje hladké svaly, jenž ovládají šířku zornice a akomodaci čočky (její zploštění nebo vyklenutí).

Hlavní větve okohybného nervu

Okohybný nerv vychází z několika mozkových jader ve středním mozku a z této části mozku pak vychází skrz sulcus nervi oculomotori a otvorem zvaným fissura orbitalis superior prochází do očnice, kde se okohybný nerv větví na celou řadu menších vláken směřujícím ke dvěma důležitým svalům, jako jsou:

  1. Ramus superior - inervuje zdvihače horního víčka (m. levator palpebrae superior) a horní přímý sval (m. rectus superior),
  2. Ramus inferior - motorické a parasympatické provazce, přičemž motorická část inervuje vnitřní přímý sval (m. rectus medialis), dolní přímý sval (m. rectus inferior) a dolní šikmý sval (m. obliquus inferior) a vystupují z něj i parasympatická vlákna směřující k ganglion ciliare, kde dochází k připojení signálu na postgangliová vlákna (m. sphincter pupillae) a na ciliární sval (m. ciliaris).

Proč je to důležité?

Jednostranné narušení okohybného svalu se projeví poruchou hybnosti oka. Jak již bylo zmíněno výše, ovládá okohybný sval téměř všechny ostatní okohybné svaly, avšak jeden důležitý sval (musculus rectus lateralis) je inervován VI. hlavovým nervem (nervus abducens) a tento sval při poruše okohybného svalu převáží a postižené oko stočí ke stranově náležitému uchu a důsledkem pak bývá divergentní strabismus (divergentní šilhání).

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování