Choriocentéza (CVS)

Odběr choriových klků (CVS) je nejčastější prvotrimestrální invazivní výkon k vyšetření fetálního karyotypu, molekulárních a biologických abnormalit. CVS se provádí pod ultrazvukovou kontrolou v prvním trimestru mezi 11. a 14. týdnem těhotenství. V současné době se používá přístup přes břišní stěnu. CVS odebírá choriální tkáň z vyvíjející se placenty.

Choriocentéza (CVS)

Týká se části těla

Provedení

Celý výkon je prováděn pod ultrazvukovou kontrolou, což umožňuje kontinuální observaci hrotu jehly. Výkon je prováděn za sterilních podmínek. Výkon se provádí za kontinuální ultrazvukové kontroly, podobně jako amniocentéza a kordocentéza. Provádí se s použitím lokálního anestetika. Většinou je použita spinální jehla o průměru 18 gauge (1,02 mm). Jehlou se pohybuje tam a zpátky v placentární tkáni (asi 5-10 pohybů) a tkáň je nasávána negativním tlakem přímo do stříkačky nebo za použití konektoru. Výkonem se obvykle získá 5 až 25 mg choriové tkáně. Toto množství choriových klků je za normálních okolností získáno pomocí jedné aspirace, ale 2 vpichy riziko potratu po výkonu nezvyšují.

Výhody odběru choriových klků

Hlavní výhodou odběru choriových klků je v prvé řadě nižší gestační stáří v době odběru a tím získané časnější výsledky. V případě, že se u plodu potvrdí chromozomální abnormalita a je indikováno ukončení těhotenství, je to daleko méně stresující zákrok v porovnání s eventuelním ukončením gravidity po provedené amniocentéze v pozdějším stadiu těhotenství. Další výhodou je možnost provedení molekulární diagnostiky různých chorob pomocí DNA analýzy přímo z choriové tkáně, což umožní získat výsledky dříve, než z kultivace buněk. V neposlední řadě je přínosem získání výsledků do 24 hodin.

Rizika

  1. kontaminace mateřskou tkání: kontaminace odebraného vzorku mateřskou tkání je možná, ale toto riziko se dá snížit velmi pečlivým oddělením buněk pod mikroskopem před tím, než se přistoupí k vyšetřování. Většině laboratoří toto nečiní problém.
  2. potracení plodu: riziko potratu se zvyšuje počtem provedených vpichů do choriové tkáně, měly by se provádět nanejvýš 2 vpichy. Rizikovými faktory jsou některé děložní faktory jako myomy nebo lokalizace placenty.
  3. abnormality končetin nebo obličeje: riziko vzniku abnormalit končetin nebo obličeje je vyšší, pokud se výkon provádí před 9. týdnem gestace. CVS je možné provádět od 10. týdne gestace.
  4. mateřská úmrtnost: nejzávažnější komplikací CVS (a invazivních výkonů obecně) je mateřská úmrtnost. Je to komplikace velmi vzácná, ale popsaná. Nejčastější příčinou je infekce vedoucí k rozvoji sepse.

Po výkonu

Ženám, které jsou Rh negativní, je po výkonu aplikována Rh profylaxe. Pacientkám se doporučuje po výkonu odpočívat na oddělení po dobu 1 - 2 hodiny a klidový režim po dobu 12-24 hodin.

pletení a háčkování