Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je narušený rozvoj řeči a jedná se zejména o vrozenou poruchu, která se projevuje opožděným vývojem řeči a ztíženou schopností či neschopností naučit se verbální komunikaci. Tato porucha však nijak nesouvisí s úrovní intelektu dítěte.

Vývojová dysfázie

Vzniká jako důsledek poruchy centrálního zpracování signálu řeči. Vývojová dysfázie způsobuje poruchu centrálního zpracování řečového signálu. Dítě sice vše vidí a slyší, avšak jeho mozek a centrální nervová soustava nemají schopnost správně zpracovávat sluchové a zrakové signály, které se k dítěti dostávají z okolí. 

Postižení CNS je tedy víceméně difusní než ložiskové a postihuje celou korovou centrální oblast a dle závažnosti postižení se pak projevuje různými příznaky.

Příznaky vývojové dysfázie

  • Opožděný vývoj řeči - slovní zásoba dítěte nesouhlasí s jeho věkem, dítě nevytváří buď žádné věty, nebo pouze krátké věty, které jsou sice jednoduché, ale s gramatickými chybami, komolí slova, nesprávně skloňuje a časuje, přehazuje větný slovosled, nepoužívá zvratné se, si atd.
  • Patlavost - řeč dítěte je nesrozumitelná nebo je jeho projev pro okolí těžko srozumitelný. Ve slovech zaměňuje artikulaci jednotlivých hlásek a hlásky či slabiky ve slovech vynechává.
  • Nerovnoměrný vývoj – zde existuje značný rozdíl ve schopnostech dítěte umět verbálně a neverbálně komunikovat,
  • Porucha paměťových funkcí – pro vývojovou dysfázii je typická porucha krátce trvající verbální paměti, což znamená, že dítě nedokáže zopakovat delší slovo bez jakéhokoliv zkomolení a nezopakuje ani víceslovnou větu.
  • Narušení zrakového vnímání - tyto problémy jsou znát především v kresbě. Například kresba postavy je velice zvláštní, části těla jsou proporčně nakreslené nesprávně, kresba je vzhledem k věku dítěte často dlouhodobě opožděná. Při zjišťování diagnózy je analýza kresby velmi důležitá!
  • Narušení sluchového vnímání - dítě má problémy s rozpoznáváním jednotlivých hlásek, obtížně rozeznává zvukově obdobné hlásky, jako např. koza x kosa, pes x pas, bere x pere atd.
  • Narušená orientace v časoprostoru – dítěti dělá potíže určit pravou a levou stranu, nesprávně rozeznává vztahy mezi rodinnými příslušníky (strýc, teta, bratr, sestřenice apod.), a také těžko určuje pojmy, jako ráno, večer, včera, dnes, zítra aj.
  • Narušení jemné a hrubé motoriky -  takto postižené děti mívají koordinační potíže s pohyby rukou a nohou, kterými jsou např. stoj na jedné noze, poskoky na jedné noze nebo snožmo a mívá i problémy s jízdou na kole, koloběžce nebo lyžích.

Vyšetření a léčba

V případě objevení se vývojové dysfázie u dítěte je nejprve nutná návštěva pediatra, který vás písemně doporučí na příslušné odborníky a na konkrétní vyšetření. Jestliže dítě zaostává ve vývoji řeči, pak je třeba jej nechat vyšetřit u neurologa, psychologa, logopeda a foniatra, aby diagnóza mohla být stanovena správně.

Návštěvu lékaře a ani odborné vyšetření by se nikdy nemělo odkládat až na poslední období předškolního věku, protože pak už by mohlo být pozdě. Jestliže se některé z výše uvedených příznaků vyskytnou, a ani po dosažení 3 let věku nedojde u dítěte k žádné změně, pak je velmi vhodné vyhledat odborníka.

Základem léčby je spolupráce všech odborníků, kteří vám při této léčbě pomáhají, proto je velmi důležitá spolupráce klinického psychologa a klinického logopeda s foniatrem, pediatrem a neurologem. V neposlední řadě je nezbytná i spolupráce s rodinou dítěte, protože právě rodiče jsou těmi, kteří by se měli co možná nejvíce podílet na procvičování úkolů, které jim budou klinickým logopedem doporučeny. Obvyklou praxí je to, že do logopedické ambulance se dochází  jednou za dva týdny, ale někdy i pouze jednou měsíčně, a právě proto je nutné věnovat se procvičování úkolů s dítětem každý den alespoň chvíli.

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování