Ruka

Ruka (manus) je od trupu nejvzdálenější (nejdistálnější) část horní končetiny. Díky ní je jedinec schopen manipulovat s předměty. Primárním projevem ruky je její způsobilost úchopu, která je umožněna díky palci protistojnému proti ostatním prstům.

Kosti ruky

Stavba ruky

Skelet ruky se skládá ze tří oddílů: ze zápěstí (carpus), záprstí (metakarpus) a ze článků prstů – phalangens. Karpální kosti a jejich spoje představuji přibližně jednu šestinu celé délky ruky, záprstí dvě šestiny a prsty zbylé tři šestiny.

Karpální kosti

Karpální kosti (ossa carpi) tvoří dvě podélné řady osmi kostí, jež jsou tvarově velmi rozmanité.

Stavba karpálních kostí

Proximální řada se skládá z:

  • člunkové kosti (os scaphoideum)
  • poloměsíčité kosti (os lunatum)
  • trojhranné kosti (os triquetrum)
  • hráškové kosti (os pisiforme)

Pro­ximální řada čtyř výše uvedených karpálních kostí (kromě os pisiforme) má ve směru k předloktí konvexní (vypouklé) kloubní plošky, které jako celek tvoří eliptic­kou hlavici. Tato zapadá do vyduté plochy distálního konce kosti vře­tenní (radius). Plochy kloubů přivrácené k okrajové (distální) řadě karpů utváří díky svému tvaru hlavici na laterální (boční) straně (kost člunková) a jamku na středové (mediální) straně (koist poloměsíčitá a trojhranná).

Distální řada se skládá z:

  • trapézové kosti (os trapezium)
  • trapézovité kosti (os trapezoideum)
  • hlavaté kosti (os capitatum)
  • háčkové kosti (os hamatum)

Tato distální řada čtyř kostí má opačně orientované proximální kloubové plochy. Kloubní plochy v této řadě kostí jsou vyhrazené ke spojení s metakarpy a jsou i téměř rovné. Stejně tak rovné jsou také boční, k sobě vzájemně přivrácené plochy sousedních karpů.

Karpální kosti jednotlivě

Člunková kost je hmatatelná jako malý podkožní hrbolek, nacházející se pod výběžkem vřetenní kosti, který má tvar bodce.

Os capitalum  a os naviculare  se řadí mezi nejčastěji se lámající zápěstní kosti. Fraktury této kosti se velice špatně ho­jí, protože tato kost má na většině svého povrchu kloubní chrupav­ky, a proto se do člunkové kosti dostává pouze určité množství nutritivních cév, které vstupují do kosti na dorzální straně.

Záprstní kosti (ossa metacarpalia) jsou jednotné stavby a podobného tvaru. Jedná se o pět dlouhých kostí formujících střední část skeletu ruky.

Stavba kostí

Všechny metakarpy jsou sestaveny z báze, hlavice a z těla metakarpu. Báze jsou krychlového tvaru, těla zaobleně trojhranná a hlavice jsou po stranách rovné a mají distální kulovitou kloubní plochu. Třetí metakarp je typický, neboť z jeho báze vystupuje na straně palce bodcovitý výčnělek.

Články prstů

Články prstů (phalanges) tvoří kostru prstů. Mají široké základy, štíhlá těla a hlavice kladkovitého tvaru. Pale má jen dva články, a to bazální a koncový, ostatní prsty mají články tři.

Stavba kostí

Nejdelší je bazální článek, o něco kratší je střední článek a nejkratší je článek koncový.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara