Pozitronová emisní tomografie

Pozitronová emisní tomografie (PET) je moderní zobrazovací metoda spadající do oboru nukleární medicíny. Tento obor se zabývá diagnostikou a léčbou chorob vpravením radioaktivních látek do těla nemocného. Nejčastěji je používána v neurologii, kardiologii a onkologii.

Pozitronová emisní tomografie

Týká se části těla

Princip zobrazovací metody PET

Principem metody PET je zjištění místa vzniku fotonů, jenž v těle vznikají při anihilaci pozitronů uvolněných aplikovanou radioaktivní látkou (radiofarmakem) a elektronů. Detekcí uvolněných fotonů lze trojrozměrně rekonstruovat aktivitu radiofarmaka v těle, což znamená, že PET slouží spíše k odhalení ochoty vyšetřované tkáně vychytávat dotyčné radiofarmakum, než k anatomickému zobrazení  orgánů v těle.

V současnosti se metoda PET často kombinuje s výpočetní tomografií nebo magnetickou rezonancí, kvůli přesnější lokalizaci metabolických změn, čímž pomáhá určit rozsah onemocnění a tím i tu nejvhodnější variantu léčby. Pomocí PET se dá i průběžně monitorovat úspěšnost léčby, aby ji ošetřující lékař mohl případně změnit.

Radiofarmaka

Pokud jde o radiofarmaka, tak je nejčastěji používán radioaktivním fluorem označený cukr fluorodeoxyglukóza (FDG), který se používá pro diagnostiku celé řady nádorů vyskytujících se v plicích, lymfatickém systému a na kůži a využívá se i k určení nejrůznějších infekčních či neinfekčních zánětlivých stavů.

Průběh vyšetření

Pacient je před vyšetřením o všem důkladně poučen a podepíše informovaný souhlas. Dle typu vyšetření je mu podána voda obsahující kontrastní látku nebo léky nezbytné k přípravě vyšetření.

Poté dostane radiofarmaka buď nitrožilně, nebo vdechnutím a musí počkat 50 až 75 minut, aby radiofarmaka měla dostatek času se shromáždit na významných částech těla. A z tohoto důvodu jsou snímky zhotovovány s určitým časovým odstupem.  

V průběhu vyšetření by měl zajištěn také klid a teplo, neboť jinak by mohlo vlivem chladu dojít ke zvýšenému metabolismu cukru, který by byl znát buď ve svalech, nebo v hnědém tuku, jehož hlavní funkcí je produkce tepla.

Po skončení vyšetření se doporučuje pít více tekutin kvůli rychlejšímu vyloučení radioaktivní a kontrastní  látky z těla.

Výhody a nevýhody vyšetření PET

Nesporná výhoda vyšetření na PET/CT přístroji je založena na jeho velké diagnostické přesnosti a prostorové rozlišovací schopnosti. Další výhodou je použití biogenních prvků v pozorování metabolismu, kde jsou tyto prvky běžně zastoupeny.

Významnou nevýhodou je technická náročnost vyšetření PET a tím i pořizovací cena přístroje. Navíc i často velmi nutné pořízení cyklotronu je rovněž dosti nákladné.

Co vyšetření ukáže

Základním výsledkem PET/CT vyšetření je poskytnutí obrovského množství informací týkajících se struktury a funkcí jednotlivých orgánů. U onkologických pacientů se nejčastěji jedná o rozsah nádorového onemocnění, velikosti nádoru, o vztah k okolním tkáním a o případnou přítomnost metastáz.

Po vyšetření odchází pacient domů a výsledek vyšetření bude do 24 až 48 hodin odeslán ošetřujícímu onkologovi. 

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování